İnsanlık tarihi çeşitli savaşlar ve yıkımlarla şekillenirken sanatın direkt olarak bu olaylardan etkilendiği görülür. İnsanın var olduğu günden bu yana sanata ihtiyacı olmuş ve bunu kendisini ifade etme ya da anlatma ihtiyacı karşısında kullanmıştır. Pop Art Nedir? Suali de bu akımın bir sanatsal bakış açısı olması nedeni ile açıklanmaya ihtiyaç duyar.

İnsan doğada yaşarken de günümüz modern insanının oluşum sürecine kadar geçen zaman aralığında da sürekli kendini ifade etmiştir. Yaşadıklarının tesirine bağlı olarak da etkileşime geçtiği her şeyi anlatırken sanatın gücünden yararlanmıştır.

İlk insanlar doğayla mücadele içerisinde olduklarından karşılaştıklarını mağaraların duvarlarına ya da kayalara kazımışlar ya da boyamış ve çizmişlerdir. Günümüz modern insanı için de aynı şey söz konusu olurken ifade etme yöntemlerinde ya da kullanılan malzemelerde çeşitlenmeler olmuş ama kendini anlatma isteği hep devam etmiştir.

İlk insanların tuvalleri mağara duvarları olurken günümüz insanı ise dijital ekranları tuval olarak kullanır. Bunun yanı sıra geleneksel yöntemlerin halen sürdüğü görülürken klasik malzemelerle de sanat eserleri üretilir.

İkinci Dünya Savaşı insanların yaşamında önemli bir dönemeç olarak yer alırken yıkıcı sonuçlarıyla da toplumları derinden sarsan bir etkiye sahip olmuştur. Savaş sonrası ortaya çıkan modern sonrası dönemler Postmodernizmin kaynağı olurken bireyin öne çıktığı ve çeşitli üsluplara yer verilen bir yaklaşımdan söz etmek gerekir. Sınırların ortadan kalktığı bu yeni düzende artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Postmodernizm yeni bir dönemin başlangıcıdır ve kültürel ya da düşünsel açıdan farklı bir döneme girildiğinden söz etmek yerinde olur. 1960’lara gelindiğinde insanların sanatsal faaliyetlerinde çok sesli bir yapıdan söz etmek mümkün olurken kitle kültürüne hitap eden imgeler öne çıkar.

Kitle kültüründe yaygın olarak kendisine yer bulan imgelerden oluşan nesneler yaşamın her anında karşılaşılabilecek özelliklere sahiptir. Pop Art sanat akımı bu dönemde doğmuş ve sanat eserlerinin bir ve tek olmasına karşı bir bakış sergilemiştir.

Bu sanat anlayışında sanat eseri olarak değerlendirilmeyen her ürün ele alınmış ve sanatsal bir yaklaşımla bu ürünler yeniden piyasaya sürülmüştür. Sanatçıların eserlerini tekrar tüketime sunmaları geniş çevreler tarafından çok hızlı bir biçimde kabullenilirken bunda etkili olan en önemli unsur iletişim araçları olmuştur.

Pop Art Nerelerde Kullanıldı?

Sanat çevrelerinden hızlı bir kabul gören Pop Art akımı toplum tarafından da kolayca benimsenmiştir. Amerika’da yaygın olarak bu akımın varlığından söz etmek mümkündür ve teknolojinin bu kıtadaki hızlı gelişimi ile bu kabulleniş doğrudan bağlantılıdır.

Pop Art akımı ile Coca Cola şişeleri, sigara paketleri ya da konserve kutuları ele alınmıştır. Holywood endüstrisi içerisinde ise Marilyn Monroe’nin cinsellik simgesine dönüştürüldüğü ve seyirlik bir nesne biçiminde izleyenlere sunulduğu görülür.

Pop Art Nedir? Merak edilirken bu akım ulaşılabilir bir sanat dalı olması ile öne çıkmış ve kısa sürede dünya genelinde kabul görmüştür demek doğru olacaktır. Pop Art eserler oluşturulurken gazete ve dergi fotoğraflarından yararlanılır. Eserlerde aynı nesnelerin tekrarlarına sık sık yer verilir ve günlük yaşamdaki her şey bu sanat yaklaşımı tarafından ele alınabilir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir